KADASTRINIAI (GEODEZINIAI) MATAVIMAI

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją, formuojant valstybinės žemės sklypus, perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant. Žemės sklypo kadastrinius matavimus būtina atnaujinti jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti pastatai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai (išskyrus tuos atvejus, kai dėl rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų pastatų arba inžinerinių statinių žemės sklypo užstatymo plotas ir statinių forma (konfigūracija) nepasikeičia).

Kadastrinių (geodezinių) matavimų metu tiksliai nustatomi žemės sklypo ribų posūkių taškai valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94). Nustačius ribas kvadratinių metrų tikslumu apskaičiuojamas žemės sklypo plotas ir centimetro tikslumu nustatomi geometriniai matmenys. Tuomet parengiamas žemės sklypo planas, kuriame grafiškai atvaizduojama žemės sklypo riba, sklype esančių pastatų (išskyrus laikinuosius) ir kitų statinių kontūrai, kartografuoti situacijos elementai ir kita grafinė informacija apie žemės sklype esančius objektus. Žemės sklypo plane lentelėse pateikiama kita privaloma informacija apie matuojamą žemės sklypą. Kartu su žemės sklypo planu paruošiama kadastrinių matavimų byla.

TOPOGRAFINIAI PLANAI (NUOTRAUKOS)

Topografinis planas (nuotrauka) tai brėžinys, kuriame yra pavaizduotos faktinės antžeminės, požeminės situacijos matuojamame plote. Topografiniai planai (nuotraukos) reikalingi projektuojant arba rekonstruojant tam tikrus statinius ar pastatus, požemines komunikacijas. Topografiniai planai suderinami su visomis teisės aktuose numatytomis institucijomis ir organizacijomis.

SKLYPŲ IR PASTATŲ (STATINIŲ) NUŽYMĖJIMAS

Statinių nužymėjimas atliekamas prieš pradedant statybos darbus. Matavimo metu, pagal pateiktus projektinius brėžinius, vietovėje tiksliai nužymima statinių vieta ir kiti elementai.

Žemės sklypo sunaikintų riboženklių atstatymas atliekamas tik tada, kai jau yra atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai. Sklypo ribos nužymėjimas, riboženklių atstatymas vykdomas remiantis žemės sklypo kadastrinių matavimų metu nustatytomis koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94).

SKLYPŲ FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTAI

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai atliekami norint formuoti naujus ar pertvarkyti esamus žemės sklypus t.y. padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis suformuojant atskirus žemės sklypus, pertvarkyti žemės sklypus, sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną, formuojant naujus valstybinės žemės sklypus, pakeisti gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribą ar ribas (perdalijimas), kai žemės sklypo (-ų) dalis (-ys) atidalijama (-os) nesuformavus atskiro žemės sklypo (-ų) ir sujungiama (-os) su gretimu žemės sklypu.

KONTROLINĖS GEODEZINĖS NUOTRAUKOS

Kontrolinė geodezinė nuotrauka tai brėžinys, kuriame yra pavaizduotos faktinės antžeminės, požeminės situacijos. Kontrolinės nuotraukos atliekamos baigus statyti įvairius statinius (pastatus, požemines komunikacijas). Geodeziniais prietaisais nustatoma matuojamų objektų erdvinė padėtis valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), aukštis valstybinėje aukščių sistemoje (LAS07) ir kitos techninės charakteristikos. Pagal parengtą kontrolinę geodezinę nuotrauką sprendžiama ar pastatyti objektai atitinka techninį projektą, ar išlaikyti reikalaujami atstumai, ar pakankamas inžinerinių tinklų įgilinimas ir kiti reikalavimai.

dav

ŽEMĖS SKLYPŲ PASKIRTIES KEITIMAS

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai) Vyriausybės nustatyta tvarka nustatomi formuojant naujus žemės sklypus. Žemės kaip ir pastato paskirtis turi atitikti vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą. Žemės sklypo paskirties keitimas būtinas, kai sklype norima vystyti kitokią veiklą, nei leidžia esama žemės sklypo paskirtis ir žemės naudojimo būdas.

Žemės paskirties keitimas atliekamas:

  • Rengiant detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą;
  • Paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimas, nerengiant teritorijų planavimo dokumento. Šiuo atveju mūsų darbuotojai padeda parengti papildomus dokumentus (schemas) reikalingus paskirties keitimui įgyvendinti.

ŽEMĖS NAUDOJIMOSI TVARKOS NUSTATYMAS

Ši paslauga siūloma kai vienas žemės sklypas priklauso keliems bendrasavininkams, tačiau nėra žinomos jų naudojimų plotų dalys vietovėje. Įprastu atveju žemės sklypo savininkai sutaria dėl naudojimosi tvarkos, o matininkas tiksliai apskaičiuoja plotus pagal priklausančias dalis įregistruotas nekilnojamojo turto registre ir paženklina vietovėje. Pagal paženklintus plotus parengiamas priedas (žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo schema) prie naudojimosi tvarkos nustatymo sutarties, kurią tvirtina notaras. Paslauga atliekama tik žemės sklypams, kuriems yra atlikti kadastriniai matavimai.

Uždaryti meniu