KONSULTAVIMAS

Suprasdami, kad projektavimo procedūros gali atrodyti sudėtingos, esame pasiruošę konsultuoti Jus visais rūpimais klausimais.

STATYBOS UŽBAIGIMAS

Kiekvienas statinys pripažįstamas baigtu statyti tik tuomet, kai yra surašomas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruojamas Statybos užbaigimo aktas arba deklaracija.

Su prašymu išduoti aktą (prašymą) bendruoju atveju pateikiami dokumentai ir duomenys:

 • Statinio techninis (TP) ir darbo (DP) arba techninis darbo (TDP) projektas;
 • statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo keičiami);
 • statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento;
 • Statybą leidžiantis dokumentas;
 • Dokumentų, kurie bus pateikiami komisijai, sąrašas;
 • Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);
 • Statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo);
 • Paveldėjimo teisės liudijimas (jei prašymą pateikia paveldėtojas);
 • Rašytiniai pritarimai statinio projektui;
 • Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento kopija;
 • Elektroninis statybos darbų žurnalas;
 • Statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato techninis-energetinis pasas.

Užregistravus prašymą gauti Statybos užbaigimo / namo pridavimo aktą,  Inspekcijos pareigūnas patikrina pateiktus dokumentus, surenka komisiją ir ši remdamasi patikrinimo rezultatais išduoda statybos užbaigimo / namo pridavimo aktą arba ne. Išduotas aktas yra įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre.

Su prašymu patvirtinti deklaraciją (prašymą) bendruoju atveju pateikiami dokumentai ir duomenys:

 • Statinio techninis (TP) ir darbo (DP) arba techninis darbo (TDP) projektas;
 • Statybą leidžiantis dokumentas;
 • Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);
 • Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
 • Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai;
 • Rašytiniai pritarimai statinio projektui;
 • Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos;
 • Statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo);
 • Paveldėjimo teisės liudijimas (jei prašymą pateikia paveldėtojas);
 • Pastatų garso klasifikavimo protokolai;
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikatai;
 • Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento kopija;
 • Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos;
 • Užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimų dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
 • Cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte;
 • Statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato techninis-energetinis pasas;
 • Neypatingojo statinio statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre.

Užregistravus prašymą patvirtinti deklaraciją Inspekcijos pareigūnas patikrina pateiktus dokumentus ir remiantis patikrinimo rezultatais deklaraciją patvirtina arba nepatvirtiną. Patvirtina deklaracija yra įregistruojama Nekilnojamojo turto registre.

Statybos užbaigimas – statinio pridavimas gali būti painus, daug laiko reikalaujantis procesas, kuriam reikia paruošti daugybę dokumentų. Neturint patirties šis procesas gali užsitęsti, pareikalauti nenumatytų išlaidų, todėl mes teikiame statybos užbaigimo paslaugą – parengiame ir suderiname dokumentus statinio pridavimui.

Uždaryti meniu